Henkilökohtaiset työkalut

Hämeenkosken keskustaajamaa reunustavat harjut. Kun jääkauden lopulla jäämassa pysähtyi ilmaston hetkellisen kylmenemisen vuoksi, syntyivät poikittaisharjut, ja kun se jatkoi etenemistään, syntyivät pitkittäisharjut. Salpausselkien reunamuodostumat ovat kerrostuneet jäätikkökielekkeiden eteen. Harjujen metsä on kuivaa mäntykangasta, jonka aluskasvillisuus on niukkaa. Hämeenkosken harjuilla on useita jyrkkäreunaisia suppakuoppia. Ne syntyivät jääkauden jälkeen, kun maa-aineksen sekaan jääneet valtavat jäälohkareet sulivat ja harjun pinta romahti. Harjut ovat merkittäviä pohjavesialueita. Ahvenlampi ja Ilola-Kukkolanharju ovat vedenhankintaa varten tärkeitä pohjavesialueita, Toijalansupit on vedenhankintaan soveltuva pohjavesialue. Alueella sijaitsee kaksi yksityisten maalla olevaa luonnonsuojelualuetta, Ahvenaisen pähkinärinne ja Toijalan suppien pähkinäkohde. Ahvenaisten pähkinärinne sijoittuu Ahvenaistenharjulle, Ahvenaisten järven pohjoispuolelle. Toijalan suppien pähkinäkohde sijaitsee Toijalansuppien alueella, valtatie 12 eteläpuolella.

Lähteet